Subsidie aanvragen

Subsidie mogelijk!

Subsidie aanvragen (ESF)

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Criteria thema (onder voorbehoud, deze kunnen bij elk tijdvak anders zijn.)
Bedrijven komen in aanmerking voor deze subsidie wanneer hun projecten gericht zijn op de volgende thema’s/doelen:

• Maken van een bedrijfs- of organisatiescan
• Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
• Bevorderen van gezond en veilig werken
• Bevorderen van een leercultuur voor werknemers
• Aanpassen organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers
• Stimuleren van interne en externe mobiliteit
• Bevorderen van een flexibele werkcultuur
• Invoeren van arbeidstijdenmanagement

Het vitaliteitsprogramma Samen-Fit bevat deze thema’s/onderdelen/doelen. Onder andere de health checks zijn in het jaar 2017/2018 goedgekeurd bij de ESF subsidie.

Criteria bedrijf
• De werkgever heeft tenminste twee werknemers in dienst en kan dit aantonen doormiddel van het overleggen van recente loonstroken (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) of door een overzicht uit de salarisadministratie waaruit blijkt dat er minimaal twee werknemers in dienst zijn.
• Het project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
• Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of eindverslag opgenomen worden op welke wijze dit gerealiseerd is en hoe de betrokkenheid concreet vorm heeft gekregen.
• De investering in het project dient minimaal 15.000 euro (excl. Btw) te zijn. De subsidie hierover is 50%. (maximaal is 25.000 euro aan te vragen.)

Op dit moment is het aanvraagtijdvak gesloten. Subsidie aanvragen is op dit moment niet mogelijk. Op 8 april 2019 gaat het tijdsvak weer open. Wees op tijd met de voorbereidingen. Wij helpen graag!

We lichten de subsidiemogelijkheden en voorwaarden graag toe in een gesprek.

image

Wat kan Samen-Fit voor mijn bedrijf betekenen?